Soutěžní přehlídka
významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti
2013

 

Prolog

Jedním z cílů, které si klade Česká fyzikální společnost (sekce Jednoty českých matematiků a fyziků), je péče o obraz fyziky jako moderní vědy, přinášející poznatky užitečné pro praktický života a vzrušující povolání pro ty, kteří se jí rozhodli profesionálně věnovat, vědy pěstované v České republice na velmi dobré úrovni. Proto chce jednak stimulovat fyziky k představování jejich práce a výsledků veřejnosti, jednak chce představovat a oceňovat i počiny jiných subjektů (učitelů, studentů, novinářů …) vedoucí k rozšiřování informací a celkového povědomí o fyzice.

Různé cesty představování fyziky nemohou být prakticky centrálně koordinovány. Užitečné je však vytvořit příležitost k výměně zkušeností, ke shromáždění informací  o jednotlivých aktivitách, hodnocení jejich atraktivity, odborné kvality a efektivity. Proto chceme pořádat soutěžní přehlídku, kde by se jednotlivé příspěvky před komplexně sestavenou porotou i zainteresovanou veřejností předvedly, byly prodiskutovány a porotou zhodnoceny podle jasných kritérií i odborné zkušenosti a svědomí porotců.

Přehlídka se v roce 2013 koná počtvrté, vždy po dvou letech. Součástí programu bude proto i pohled na vývoj projektů představených na předcházejících přehlídkách. Zde je vyhlášení a instrukce pro zájemce o účast.


Česká fyzikální společnost zve autory, tvůrce a organizátory materiálů, pořadů a aktivit, které přispěly v minulých třech letech k popularizaci fyziky, k účasti na veřejné soutěžní přehlídce, která se bude konat 29. listopadu 2013 od 9 hodin v posluchárně S9 v budově MFF UK na Malostranském náměstí 25, Praha 1.
Současně nabízí účastníkům minulých přehlídek (viz
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/outreach/Prehlidka/Prehlidka_2007.htm, …2009.htm, …2011.htm) prostor pro prezentaci vývoje jejich aktivit.

Zájemce prosíme, aby do 20. listopadu 2013 zaslali na adresu Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz přihlášku, ve které bude na nanejvýše jedné stránce specifikován autorský kolektiv a instituce včetně kontaktních informací, stručně charakterizován představovaný čin a uvedena webová adresa, kde se lze s činem seznámit. Nelze-li dostatek informací najít na webu, je požadovanou součástí přihlášky předmětný materiál nebo záznam pořadu alespoň ve dvou kopiích, z nichž jedna zůstane v archivu ČFS a druhá bude vrácena. Přihláška musí obsahovat souhlas/nesouhlas s uveřejněním přihlášky na webu ČFS.

Přehlídku organizuje Výbor ČFS. Tento výbor rozhodne o přijetí přihlášek a sestaví program přehlídky. Předpokládá se, že účastníci využijí vyhrazený čas k představení činu. K dispozici bude datový projektor s možností připojení vlastního notebooku a počítač schopný přehrávat běžné formáty.

Jednotlivé činy bude hodnotit Výbor ČFS s přizvanými odborníky, učiteli a mediálními experty přítomnými na přehlídce. Komise se seznámí s jednotlivými činy pomocí jejich zveřejněné podoby nebo dodaných materiálů a pomocí představení na přehlídce. Počítá se s krátkou diskusí po představení jednotlivých činů, jíž se mohou účastnit i všichni návštěvníci přehlídky. Vlastní hodnocení proběhne na uzavřeném zasedání komise, kde proběhne diskuse a hlasování o udělení titulu a diplomu „Významný čin v popularizaci fyziky“. Pokračování projektů představených na minulých přehlídkách může být oceněno diplomem za „Trvající významnou činnost při popularizaci fyziky“. Při hlasování o jednotlivých činech budou vyloučeni ti členové hodnotitelské komise, kteří se na posuzovaném projektu podíleli. Rozhoduje většina hlasujících členů komise. V mimořádných případech může hodnotitelská komise rozhodnout o finanční odměně tvůrcům.


Program přehlídky

9:00 - 9:05 Zahájení
9.05 - 9:20 Barbora Mikulecká et al.: ÚDiF, přihláška
9:20 - 9:35 Jana Bittnerová: IQpark, přihláška
9:35 - 9:50 Irena Dvořáková: Elixír do škol
9:50 - 10:05 Marie Dufková: 20 let popularizace fyziky prostřednictvím Vzdělávacího programu ČEZ Svět energie, nabídka
10:05 - 10:20 Ota Kéhar: Školská fyzika, přihláška, Astronomia, přihláška
10:20 - 10:35 Milan Řípa: Stavebnice tokamaku, Řízená termojaderná fúze pro každého
10:35 - 11:00 Přestávka
11:00 - 11:15 Jan Kříž: Fyzikální olympiáda, Hrajme si i hlavou
11:15 - 11:30 Karel Kolář: FYKOS, Tomáš Bárta: Fyziklání ...
11:30 - 11:45 Patrik Švančara: Výfuk
11:45 - 12:00 Martin Rybář: Astronomická expedice
12:00 - 12:15 Jindřich Traugott: Sluneční hodiny
12:15 - 12:25 Přestávka
12:25 - 12:35 Stanislav Gottwald: Činnost jednoho kantora fyziky
12:35 - 12:45 Tomáš Petrásek: Přednášky navazující na knihy
12:45 - 13:00 Jitka Houfková: Pohádková fyzika
13:00 - 13:30 Diskuse, výměna zkušeností, hodnocení
13:30 Předání diplomů, oběd v Profesním domě
   
Alice Valkárová
předsedkyně
České fyzikální společnosti

Alice.Valkarova@mff.cuni.cz
Jiří Dolejší
organizátor přehlídky


Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz