Rejstřík

A

anihilace, 61, 174
antikvark, 117, 148
antiproton, 6, 59
asymetrie předo-zadní, 243, 272

B barva, 143, 159
baryony
Δ, 140
Λ0, 68, 78, 128, 136
neutron, 1, 47, 120, 132
Ω, 141, 146
proton, 31, 48, 119
rezonance, 139147
Σ, 127, 135
Ξ, 133
základní, 125138
Breitovo-Wignerovo rozdělení, viz rozdělení Breitovo-Wignerovo

C Cabibbův úhel, viz úhel, Cabibbův
Comptonův rozptyl, viz rozptyl, Comptonův

Č číslo
baryonové, 73
leptonové, 74, 198, 204, 213
čtyřhybnost, 21

D Dalitzův diagram, viz diagram, Dalitzův
délka radiační, 36
deuterium, 86
diagram
Dalitzův, 80
váhový, 126, 186
dolet, 40

E efekt MSW, 329, 330
energie kritická, 37

F fázový objem, 25, 223
formule
Betheho-Blochova, 33
Gell-Mannova-Okubova, 137, 144, 151, 155
fotoefekt, 42
foton, 41, 99, 298

G GIM mechanismus, viz mechanismus, GIM
gluon, 17, 164, 289
G-parita, 13, 102

H Higgsův boson, 287303
Higgsův mechanismus, viz mechanismus, Higgsův
hypernáboj, 11, 94

I intermediální bosony, 253279
W, 267, 284, 299
Z0, 203, 211, 268, 270, 300
invariantní hmota, 24, 172, 201, 274, 285
izospin, 10, 93
slabý, 262

J jednotky, 19, 20
jet, 29, 295
náboj, 242
J∕ψ, 171

K kaon, viz mezony, K
kolineární aproximace, 297, 304
konstanta
Fermiho, 90, 263
jemné struktury, 258
krása (beauty, bottomness), 189
Kurieho graf, 195, 215
kvark, 16, 116, 163
b (bottom), 179, 188, 283, 294
c (charm), 166178, 184
top, 280286, 290, 301
u, d, s, 118158

L leptony, 193214
elektron, 46
mion, 53, 311
neutrino, viz neutrino
τ, 199, 296
univerzalita, 210
Lorentzova transformace, 23, 113
luminosita, 27

M magnetický moment, 107115
anomální, 110
Λ15, 15, 112
neutronu, 162
orbitální, 108
protonu, 161
magneton
Bohrův, 109
jaderný, 111
Mandelstamovy invarianty, 22
matice
CKM, 232, 240, 276
PMNS, 318, 322
mechanismus
GIM, 167
Higgsův, 256, 288
mezony
B, 190, 237250
CP narušení, 245
oscilace, 239
D, 187, 236247
CP narušení, 244
oscilace, 238
η5, 5, 57, 101
η0 , 150
K, 66, 67, 69, 79, 97, 217251, 316
CP narušení, 227235
oscilace, 218, 224
regenerace, 226
kvantově provázané páry, 248
neutrální, 216252
π, 4, 55, 83, 85, 96, 100, 310, 315
pseudoskalární, 149153
vektorové, 154157
mion, viz leptony, mion
multiplet, 123, 152
izospinový, 129
U-spinový, 134

N náboj elektrický, 72, 130, 259
nábojová parita, viz parita, nábojová
neutrino
atmosférické, 309, 326
elektronové, 2, 51, 194, 313
helicita, 207, 277
hmota, 196
chiralita, 278
majoranovské, 206, 212, 323
mionové, 197, 312
oscilace, 205, 305332
v hmotném prostředí, 327331
reaktorové, 317
sluneční, 306, 325
ντ, 202
urychlovačové, 314
neutron, viz baryony, neutron

P pár
Dalitzův, 88
Drellův-Yanův, 173, 180
parita, 8, 65, 84, 122, 273
nábojová, 12, 98
Pauliho princip, viz princip, Pauliho
pion, viz mezony, π
podivné částice, 6271
podivnost, 9, 63, 89, 219
poměr R, 182
pozitron, 3, 52
princip
Pauliho, 76, 87, 95, 124, 142, 160, 229
polo-detailní rovnováhy, 81, 104
proton, viz baryony, proton
proud
levý, 260
nabitý, 169, 231, 255, 307
neutrální, 254, 264, 308
se změnou vůně (FCNC), 168
pravý, 261
příčná hybnost
chybějící, 200
pseudorapidita, 30
půvab (charm), 185

R rapidita, 28
rovnice Schrödingerova, 114, 220, 324, 328
rozdělení Breitovo-Wignerovo, 176, 269, 275
rozpady semileptonové, 92, 191, 225, 228, 241, 246, 249
rozptyl
Comptonův, 43
rozptyl Comptonův, 209

S scintilace, 38
Schrödingerova rovnice, viz rovnice Schrödingerova
slabý směšovací úhel, viz úhel, slabý směšovací
spin, 7, 64, 75, 121, 208
symetrie
CP, 105, 222, 320
CPT, 106, 221, 230, 321
časová, 14, 103, 319

T top-kvark, viz kvark, top
trojúhelník
unitární, 234
tvorba párů, 44

U účinný průřez, 26, 82, 175, 183
úhel
Cabibbův, 91, 170, 233
slabý směšovací, 257, 265
směšovací 𝜃V, 156
unitární trojúhelník, viz trojúhelník, unitární
urychlovač
AGS, 145
Bevatron, 58, 60
LEP, 271, 291, 292
LHC, 293
SPS, 266
Tevatron, 282, 302
U-spin, 131

Z záření
brzdné, viz ztráty energie, radiační
Čerenkovské, 39
ztráty energie
ionizační, 32
radiační, 34
Zweigovo pravidlo, 18, 165, 177, 181